Giải quyết thiếu nại tranh chấp

 Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tranh chấp:

Bước 1: Tất cả các yêu cầu giải quyết khiếu nại, tranh chấp sẽ được chuyển đến Bộ phận Chăm sóc khách hàng để tiếp nhận.
Hotline: 0981252959; email: info@nhadatcantho.com.vn.

Bước 2: Bộ phận Chăm sóc khách hàng sẽ tiếp nhận các khiếu nại nhanh chóng kịp thời tiến hành xác minh lại những thông tin được cung cấp và chuyển yêu cầu giải quyết khiếu nại tranh chấp sang Bộ phận có liên quan để đưa ra phương án giải quyết.

Bước 3: Bộ phận có liên quan đề xuất phương án giải quyết khiếu nại, tranh chấp và phản hồi Bộ phận Chăm sóc khách hàng.

Bước 4: Bộ phận Chăm sóc khách hàng xin ý kiến phê duyệt của Ban Giám đốc.

Bước 5: Ban Giám đốc xem xét và phê duyệt phương án giải quyết khiếu nại, tranh chấp.

Bước 6: Bộ phận Chăm sóc khách hàng phản hồi với người có yêu cầu giải quyết khiếu nại, tranh chấp về nội dung khiếu nại, tranh chấp và phương án giải quyết khiếu nại, tranh chấp (nếu có).

Nhà Đất Cần Thơ Xin Cảm Ơn!