Những Điểm Mới Của Dự Thảo Luật Đất Đai 2023

Dự thảo Luật đất đai 2023 (sửa đổi) bao gồm 16 chương, 236 điều được Bộ Tài nguyên & Môi trường tổ chức lấy ý kiến của người dân đã đề ra nhiều chính sách mới và sửa đổi, bổ sung thêm nhiều nội dung quan trọng. Vậy dự thảo Luật Đất đai 2023 (sửa đổi) có những điểm mới nào được đề xuất? Nhà đất ở Cần Thơ hôm nay sẽ chia sẻ đến bạn bài viết với tin tức "Những Điểm Mới Của Dự Thảo Luật Đất Đai 2023" mong sẽ là thông tin bổ ích đến với các bạn.

Dự Thảo Luật Đất Đai 2023 Có Gì Mới?

1. Đổi mới, nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Luật Đất Đai 2023 quy hoạch quốc gia hay quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch ngành, lĩnh vực có sử dụng đất phải bảo đảm phù hợp, thống nhất, đồng bộ và gắn kết chặt chẽ, nhằm thúc đẩy lẫn nhau cùng phát triển.

Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất được lập ở cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện "Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội" một cách nhanh, bền vững; đảm bảo quốc phòng, an ninh; giúp bảo vệ môi trường, thích ứng nhanh với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã quy định, bố trí không gian sử dụng đất theo 03 khu vực: khu vực quản lý nghiêm ngặt, khu vực hạn chế; khu vực được chuyển mục đích sử dụng đất. Quy định kết hợp giữa chỉ tiêu sử dụng đất cùng với không gian sử dụng đất, xác định ranh giới – vị trí, diện tích thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đến từng thửa đất trong phạm vi quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

2. Hoàn thiện quy định về giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất

Quy định về quyền tham gia đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; đề nghị cơ quan Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua việc đấu giá quyền sử dụng đất, hay đấu thầu dự án có sử dụng đất theo đúng quy định.

Quy định rõ về các trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất (Điều 125 dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)).

Quy định cụ thể về trường hợp thuê đất trả tiền 01 lần cho cả thời gian thuê gồm:

  • Sử dụng đất để làm dự án đầu tư sản xuất nông – lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản hoặc làm muối
  • Sử dụng đất KCN, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất.
  • Quy định về điều kiện giao đất, cho thuê đất, hạn mức sử dụng đối với tổ chức tôn giáo phù hợp với quỹ đất hiện có của địa phương; tổ chức tôn giáo nếu sử dụng đất vào mục đích khác thì phải trả tiền thuê đất cho Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

3. Quy định cụ thể hơn về về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất

Theo đó, dự thảo Luật Đất đai 2023 quy định cụ thể hơn về thẩm quyền, mục đích, phạm vi thu hồi đất, điều kiện, tiêu chí cụ thể thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Quy định cụ thể hơn về về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất

Hoàn thiện quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Quy định cụ thể việc khai thác hiệu quả quỹ đất phụ cận để phát huy nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế xã hội và các cơ chế góp quyền sử dụng đất, điều chỉnh lại đất đai, chỉnh trang đô thị và khu dân cư nông thôn.

4. Luật Đất Đai 2023: Hoàn thiện cơ chế xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường

Đề xuất hoàn thiện cơ chế xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường, các cơ chế kiểm tra, giám sát của Trung ương và Hội đồng nhân dân trong việc xây dựng bảng giá đất.

Bổ sung, hoàn thiện các quy định bảo đảm công khai, minh bạch như: Công khai giá đất, giao dịch qua các sàn giao dịch đối với các dự án khu dân cư, khu đô thị, nhà ở thương mại.

5. Quy định mức thuế cao hơn với người có nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng, bỏ đất hoang

Hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính về đất đai bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư; có cơ chế điều tiết hợp lý, hiệu quả nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất giữa Trung ương và địa phương; điều tiết chênh lệch địa tô, bảo đảm công khai, minh bạch.

Quy định mức thuế cao hơn với người có nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng, bỏ đất hoang

Quy định mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất, bỏ đất hoang. Thể chế chính sách ưu đãi thông qua việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phù hợp với lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư và các đối tượng chính sách.

6. Hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến thị trường bất động sản

Trong đó có thị trường quyền sử dụng đất. Đẩy mạnh thương mại hóa quyền sử dụng đất. Xây dựng hệ thống thông tin thị trường bất động sản gắn với thông tin đất đai; có chính sách khuyến khích phát triển thị trường quyền sử dụng đất, nhất là thị trường cho thuê đất nông nghiệp.

Hoàn thiện các chế định về điều tiết của nhà nước để bảo đảm thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, an toàn, bền vững. Thực hiện đăng ký bắt buộc về quyền sử dụng đất và đăng ký biến động đất đai, đồng thời có chế tài cụ thể, đồng bộ ngăn chặn các trường hợp giao dịch không đăng ký tại cơ quan nhà nước.

Nguồn bài viết: Sưu tầm